email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II

O STUDIUM

Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych dla pracowników świadczących poradę ogólną w zakresie produktów inwestycyjnych. Kurs został zaktualizowany o najważniejsze obszary związane ze zrównoważonymi inwestycjami ESG, które coraz mocniej kształtują wymagania regulacyjne i praktykę rynkową.

Wejdź na platformę elearningową #WIBmobilny żeby zakupić kurs.

Zobacz  demo szkolenia 

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II jest drugim krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych. Służy wypełnieniu wymogów MiFID II przez pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych oraz uczestniczącym w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych. Program szkolenia na poziomie II obejmuje zbliżone obszary tematyczne jak program na poziomie I. Zróżnicowanie obydwu programów w tych wspólnych obszarach dotyczy stopnia złożoności poruszanych zagadnień, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
Certyfikat na tym poziomie potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem detalicznym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz podstawowe umiejętności dostosowania produktów inwestycyjnych do oczekiwań klienta.
Program Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner).

Możliwe zorganizowanie Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II w formule szkolenia zdalnego/stacjonarnego zamkniętego, w wymiarze ok. 40 godz. dydaktycznych. 

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie Studium na poziomie II:

 • uzyskasz wiedzę i umiejętność analizy podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
 • dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
 • uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów produktów, usług, w tym doradztwa, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka, szczególnie w odniesieniu do produktów bardziej skomplikowanych,
 • poznasz zasady dopasowania produktów inwestycyjnych dla klienta oraz przyczyn ich nieodpowiedniości, z uwzględnieniem potrzeby monitorowania zmian w sytuacji klienta i otoczeniu rynkowym oraz preferencji klienta w zakresie kryteriów ESG,
 • nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
 • będziesz potrafił wskazać różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
 • uzyskasz wiedzę na temat struktur i rozwiązań rynkowych dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
 • będziesz znał najważniejsze uregulowania w obszarze zrównoważonego inwestowania ESG,
 • poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
 • zrozumiesz podstawowe zasady wyceny produktów finansowych,
 • poznasz podstawy teorii portfelowej oraz nabędziesz umiejętność wyjaśnienia konsekwencji dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych,

będziesz potrafił przygotować proste rozwiązanie finansowe dla klienta zgodnie z jego potrzebami.

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom informującym o produktach finansowych oraz uczestniczących w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie kursu e-learningowego.

A w Przyborniku np.:

Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających,

Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne,

Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf.

Kto przygotował szkolenie?

W przygotowanie kursu  w formule e-learningowej zaangażowany jest zespół trenerów i metodyków, którzy opracowali i realizują obecnie funkcjonujące programy w ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej EFPA.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

Otoczenie ekonomiczno – gospodarcze 

 • Podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne
 • Gospodarka realna i finansowa
 • Powiązania pomiędzy gospodarką realną i rynkami finansowymi

Rynki finansowe 

 • Funkcjonowanie system finansowego
 • Struktura rynków finansowych
 • Mechanizmy i platformy obrotu na rynkach finansowych

Produkty inwestycyjne – charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie 

 • Podstawowe zasady inwestowania
 • Opodatkowanie produktów inwestycyjnych
 • Instrumenty rynku pieniężnego
 • Obligacje
 • Akcje
 • Instrumenty pochodne
 • Instrumenty walutowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Inwestowanie ESG
 • Certyfikaty inwestycyjne i ETC
 • Produkty złożone

Produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych 

 • Produkty życiowe
 • System emerytalny i produkty zabezpieczenia emerytalnego

Analiza potrzeb klienta. Zasady “Poznaj swojego klienta” wg MiFID i ESMA 

 • Zestaw informacji zbierany od klientów (informacje obiektywne i subiektywne)
 • Najważniejsze elementy dobrego kwestionariusza
 • Odpowiedniość i adekwatność
 • Aktualizacja kwestionariusza, z uwzględnieniem potencjalnych zmian w sytuacji klienta
 • Określenie profile ryzyka klienta (tolerancja na ryzyko i zdolność do ponoszenia ryzyka) dla wyboru odpowiedniego zestawu produktów inwestycyjnych
 • Kryteria ESG w ocenie preferencji klienta

Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnego z potrzebami 

 • Analiza poziomu ryzyka i zwrotu  z inwestycji na rynkach (na poziomie pojedynczej klasy aktywów)
 • Korzyści z dywersyfikacji I ryzyko portfela
 • Podstawowe zasady budowania portfela
 • Zasady selekcji do portfela
 • Elementy oceny wyników na portfelu

Regulacje i etyka

 • Najważniejsze uregulowania dla usług inwestycyjnych
 • Najważniejsze uregulowania dla rynków finansowych: nadużycia rynkowe i pranie brudnych pieniędzy
 • Ryzyko reputacyjne i etyka w doradztwie inwestycyjnym

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę