email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III – ONLINE

O STUDIUM

Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych dla doradców bankowości prywatnej i osobistej.

Poziom ten potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem średniozamożnym/zamożnym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta. Doradca EFPA EFA powinien także trafnie rozpoznawać sytuacje, w których należy zwrócić się o pomoc do ekspertów w wyspecjalizowanych dziedzinach. Na zakończenie Studium, uczestnicy przystępują do międzynarodowego egzaminu i otrzymują Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA (European Financial Advisor).

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA i który potrafi:

 • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia,
 • przygotować samodzielnie strukturę planu finansowego, zapewniającą odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta,
 • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka,
 • pomóc klientowi w realizacji zaproponowanego rozwiązania,
 • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
 • współpracować z klientem tak, aby rozwiązania finansowe był zawsze bezpieczne, atrakcyjne finansowo i zgodne z prawem
 • Wypełnisz wymagania kompetencyjne dla autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych

Komu polecamy szkolenie?

Doradcom finansowym klientów zamożnych, menedżerom/opiekunom klientów w segmencie bankowości prywatnej. Najlepszym doradcom bankowości osobistej/personalnej.

Wymagania wstępne

Wskazana jest znajomość kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych, oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe, a także posiadanie podstawowych umiejętności doradczych w zakresie doboru produktów i usług, służących realizacji kluczowych celów finansowych klienta, zabezpieczaniu i powiększaniu majątku posiadanego przez klienta (wiedza i umiejętności na poziomie Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. 

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie zdalnej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzają do kluczowych zagadnień, które rozwijane są w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. Wykorzystywana jest także forma quizów oraz scenek, symulujących spotkanie z klientem na różnych etapach procesu doradzania. W trakcie zajęć uczestnicy z pomocą trenera pracują nad studium przypadku, wymagającym przygotowania planu finansowego dla klienta. Prezentują swoje prace w trakcie ostatnich zajęć, które są kulminacją programu i bezpośrednim przygotowaniem do egzaminu EFA, składającego się z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z planowania finansowego. Egzamin EFA organizuje EFPA Polska.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”.

A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne                                                                   

Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf

Kto prowadzi szkolenie?

Zespół trenerów: doświadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, planowania inwestycyjnego i zarządzania portfelem. Znakomici trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Zarządzanie planem finansowym klienta (8 h)
  • Trendy europejskie i potencjał w Polsce
  • Polski rynek doradztwa finansowego: mapa produktów, modeli biznesowych i konkurencji
  • Koncepcja planowania finansowego
  • Określenie kondycji finansowej klienta: etapy życia i potrzeby
  • Przygotowanie kompleksowego planu finansowego
  • Wdrożenie planu finansowego
  • Monitorowanie planu finansowego
  • Kodeks Etyki EFPA
 • Zastosowania matematyki finansowej (16 h)
  • Wykorzystanie kalkulatora finansowego i arkusza kalkulacyjnego
  • Obliczanie NPV, IRR, ERR, CRR, HPR, EAY
  • Stopy zwrotu typu money-weighted and time-weighted
  • Wycena obligacji i akcji
  • Krzywa zysku
  • Wycena opcji (model dwumianowy)
  • Duration
  • Immunizacja, warunkowa immunizacja
  • Podstawowe pojęcia statystyki opisowej
  • Miary statystyczne
  • Zmienne losowe
  • Rozkłady bezwarunkowe i warunkowe
  • Typy rozkładów stóp zwrotu:
  • Miary zależności
  • Elementy ekonometrii finansowej
 • Prawo krajowe, regulacje europejskie (8 h)
 • Finansowanie potrzeb klienta: kredytowanie, leasing, factoring, lewarowanie (8 h)
 • Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych (8 h)
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo zobowiązań
  • Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych
  • Dyrektywy Unijne istotne dla pracy doradcy: MiFID
  • Podstawy podatków
  • Odpowiedzialność doradców
 • Ubezpieczenia (12 h)
  • Oszacowanie ryzyka związanego z utratą życia, zdrowia, domu i innych zagrożeń
  • Analiza produktów: przeznaczenie i zastosowanie
  • Przygotowanie propozycji ubezpieczeniowej dla klienta
 • Planowanie emerytalne (8 h)
  • Dochód emerytalny i analiza potrzeb
  • Ocena możliwych opcji odpowiedniego planu emerytalnego
  • Aspekty etyczne związane z planowaniem emerytalnym i świadczeniami dla pracowników
 • Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne (24h)
  • Konstrukcja rynku kapitałowego. Uczestnicy. Ramy prawne. Platformy i zasady obrotu
  • Rynek akcji. Rodzaje akcji. Konstrukcja rynku. IPO
  • Rynek obligacji. Rodzaje obligacji. Konstrukcja rynku. Emitenci
  • Rynek instrumentów pochodnych
  • Ryzyko i stopa zwrotu. Miary statystyczne ryzyka. Oczekiwana stopa zwrotu
  • Strategie inwestycyjne. Systematyka
  • Aspekty podatkowe inwestycji
 • Podatki klienta indywidualnego (8 h)
  • Typy transakcji podlegające opodatkowaniu na gruncie CIT, PIT, VAT
  • Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Opodatkowanie osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Podstawowe modele opodatkowania wykonywanej pracy i zasady ich optymalizacji
  • Podstawy opodatkowania zbycia i najmu nieruchomości oraz ruchomości
  • Podstawy opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, art. bankingu, forex`u, inwestycji w wino/whisky, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, wspólne przedsięwzięcia
 • Nieruchomości (6 h)
  • Pojęcie nieruchomości
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Ekonomiczne cechy nieruchomości
  • Rynek obrotu nieruchomościami
  • Cechy rynku nieruchomości
  • Podmioty uczestniczące w obrocie nieruchomościami – role, zadania i uprawnienia
  • Transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości
  • Wartość a cena nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości
  • Analiza inwestycji na rynku nieruchomości
  • Ryzyka inwestowania w nieruchomości
  • Zasady finansowania nieruchomości
  • Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości jako element strategii finansowej klienta
 • Fundusze inwestycyjne (8 h)
  • Fundusze otwarte, zamknięte
  • Fundusze specjalistyczne
  • Analiza porównawcza i wybór funduszy inwestycyjnych
  • Jak efektywnie inwestować w fundusze?
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku (2 h) 
  • Celem zajęć jest omówienie z całą grupą podstawowych zasad budowy planu finansowego
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku
  (16 h w podziale na 4 grupy x 4 h)
  • Zajęcia polegają na przećwiczeniu w podgrupach poszczególnych elementów planu finansowego
  • Następnie każdy uczestnik w ramach pracy własnej przygotowuje proponowane rozwiązanie w postaci planu finansowego, pracując na bazie uzyskanych od trenera danych charakteryzujących klienta, jego sytuację finansową, rodzinną etc., z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych. Uczestnicy w wyznaczonym terminie, przesyłają opracowany materiał do oceny przez trenera.
 • Podstawy finansów behawioralnych (4 h)
  • Ryzyko a niepewność
  • Czy rynki są efektywne w sensie informacyjnym? Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego E. Fama
  • Błędy najczęściej popełniane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • Błędy motywacji inwestorów
  • Pułapki poznawcze
  • Teoria perspektywy
  • Ćwiczenia
 • Zarządzanie portfelem (16 h)
  • Otoczenie procesu: efektywne rynki kapitałowe
  • Określanie profilu ryzyka klienta a dobór strategii portfela
  • Budowanie portfela: teoria portfela, modele wyceny, analiza portfelowa
  • Zarządzanie portfelem: alokacja aktywów, strategie inwestycyjne
  • Standardowe wskaźniki i metody oceny wyników
  • Informacja o wynikach dla klienta
 • Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
  • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku (6 h)
  • Celem zajęć jest posumowanie przesłanych planów finansowych, dyskusja w grupie, omówienie mocnych i słabych stron zaproponowanych rozwiązań, rekomendacje trenera.

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl  
tel.: +48 600 857 782

Informacje organizacyjne

Jak długo trwa szkolenie: 162 godz. dydaktyczne

Data rozpoczęcia: 11.10.2024

Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams

Odpłatność (bez egzaminu): 8650,00 zł netto VAT zw.- przy jednorazowej wpłacie

8750,00 zł netto VAT zw.- przy wpłacie w ratach

 Harmonogram studium wkrótce

Egzamin organizuje EFPA Polska

Przewiń na górę