email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

O STUDIUM

Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych. Został zaktualizowany o najważniejsze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, 2019/2088, z 27 listopada 2019 nt. raportowania niefinansowego w sektorze usług finansowych.

Wejdź na platformę elearningową #WIBmobilny żeby zakupić kurs

Zobacz  demo szkolenia

Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych i służy wypełnieniu wiedzowych wymogów minimum dla osób udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych. Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA (European Investment Assistant).

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie Studium na poziomie I:

 • uzyskasz wiedzę na temat podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
 • dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
 • zrozumiesz różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
 • uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka,
 • nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji dotyczących oferowanych produktów zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
 • zrozumiesz struktury i rozwiązania rynkowe dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
 • dowiesz się, czym są zrównoważone inwestycje ESG,
 • poznasz, kluczowe z punktu widzenia doradcy finansowego, nowe wymagania dotyczące ujawniania informacji w zakresie ryzyk ESG na etapie projektowania i dystrybucji produktów finansowych,
 • poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
 • poznasz podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych.

Wypełnisz wymagania kompetencyjne dla pracowników firm inwestycyjnych

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu uczestnik znajdzie m.in.:

 • Video wprowadzające do całości szkolenia, z funkcją motywacyjną,
 • Krótkie filmy z wprowadzeniem i podsumowaniem do poszczególnych modułów, i podsumowaniem w których, wystąpią trenerzy dedykowani do danego modułu tematycznego,
 • Schematy animowane,
 • Słowniki z definicjami najważniejszych pojęć,
 • Przybornik z listą rekomendowanych lektur i stron internetowych,
 • Quizy z podpowiedziami,
 • Krótkie testy z pytaniami zbliżonymi do pytań egzaminacyjnych,
 • Osiągnięcia i gromadzenie punktów,
 • Mapa każdego modułu kursu.

Kto przygotował szkolenie?

W przygotowanie kursu  w formule e-learningowej zaangażowany jest zespół trenerów i metodyków, którzy opracowali i realizują obecnie funkcjonujące programy w ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej EFPA.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

Otoczenie gospodarcze

 • Podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne
 • Gospodarka realna i finansowa
 • Powiązania pomiędzy gospodarką realną i rynkami finansowymi

Rynki finansowe

 • Funkcjonowanie systemu finansowego
 • Struktura rynków finansowych
 • Mechanizmy i platformy obrotu na rynkach finansowych

Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie

 • Podstawowe zasady inwestowania
 • Instrumenty rynku pieniężnego
 • Obligacje
 • Akcje
 • Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze ESG
 • Certyfikaty inwestycyjne
 • Produkty złożone: definicje

Regulacje

 • Najważniejsze uregulowania dla usług inwestycyjnych, w tym ujawnienia ESG
 • Najważniejsze uregulowania dla rynków finansowych: nadużycia rynkowe i pranie brudnych pieniędzy
 • Ryzyko reputacyjne i etyka w doradztwie inwestycyjnym

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę