email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Studium Dealerów Rynków Finansowych – ONLINE

O CERTYFIKACIE

Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, pod auspicjami ACI Polska

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla tego obszaru: MIFID/MIFID II, MIFIR, MREL, MAR, wymogi kapitałowe. W szczególności będziesz potrafił/a:

 • zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
 • scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
 • wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
 • opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
 • opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
 • scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
 • Zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego  Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów

Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?

 • Dealerom korporacyjnym,  traderom korporacyjnym,  pracownikom middle office i back office w bankach
 • Specjalistom rynków finansowych w instytucjach finansowych
 • Specjalistom z obszaru ryzyka, compliance w bankach
 • Pracownikom centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych
 • Pracownikom komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie zdalnej, wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty. Program kończy się egzaminem testowym.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć

Kto prowadzi szkolenie?

Program opracowany i realizowany przez zespół trenerów: wybitnych polskich specjalistów-praktyków rynków finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

BLOK OGÓLNY:

 • Zawód dealera bankowego
  • Etyka zawodowa dealera
  • ACI i ACI Polska
  • Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code)
 • Wymogi MIFID/ MIFID II /MIFIR,MREL, MAR wymogi kapitałowe w zakresie operacji dealerskich
 • Wstęp do rynków finansowych
  • Definicja i podział rynków finansowych
  • Podstawowe kategorie ryzyka finansowego w banku
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym a dopasowanie kapitałowe banku
  • Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
 • Teoria wartości pieniądza w czasie
  • Przepływy gotówkowe w czasie
  • Wartość bieżąca i przyszła
  • Procent prosty i składany
  • Składanie wewnątrzokresowe
  • Wartość bieżąca netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
  • Baza odsetkowa
  • Krzywa dochodowości
 • Analiza danych makroekonomicznych

BLOK SPECJALISTYCZNY:

 • Rynek pieniężny
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
  • Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje, kwotowania, kalkulacje
  • Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru – analiza luki płynności i metody zarządzania luką)
  • Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru – analiza luki przeszacowania i metody zarządzania luką)
  • Bank centralny na rynku pieniężnym
  • Arbitraż rynku pieniężnego
 • Rynek obligacji
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
  • Podstawowe typy obligacji – definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Produkty pochodne – definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Arbitraż na rynku obligacji
  • Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru – analiza luki okresowości i metody zarządzania luką)
  • Instrumenty pochodne na rynku obligacji
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji
 • Rynek walutowy
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku walutowego
  • Kurs walutowy
  • Ryzyko kursowe
  • Podstawowe instrumenty rynku dewizowego – definicje, kalkulacje, kwotowania
 • Rozliczenia skarbowe
  • Back Office w banku komercyjnym
  • Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz  instrumentów pochodnych
  • Podstawowe wymogi raportowe dla transakcji skarbowych
 • Rynki instrumentów pochodnych
  • Opcje i strategie opcyjnie
  • Kredytowe transakcje terminowe
  • Instrumenty rynków towarowych
 • Sesja Reuters
  • Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
  • Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
  • Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Informacje organizacyjne

Jak długo trwa szkolenie: 93 godz. dydaktyczne

Data rozpoczęcia: 22.11.2024 

Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams

Harmonogram studium wkrótce

Odpłatność (łącznie z egzaminem):

5250,00 zł netto VAT zw.- przy jednorazowej wpłacie

5350,00 zł netto VAT zw.- przy wpłacie w ratach

Przewiń na górę